Yurianto, Yurianto, Universitas Diponegoro, Indonesia