Haikal, Haikal, Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, Indonesia